1. ÜLDSÄTTED

1.1. Global Soccerstore OÜ, registrikoodiga 12454640, aadress Kirde 2a, 61506 Elva (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Teenuse osutajale kuuluvas veebikeskkonnas www.GlobalSoccerstore.com (edaspidi nimetatud E-pood) tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping).
1.2. E-pood on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.3. Globalsoccerstore.com on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.
1.4. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale. Sellisel juhul kehtivad Teenuse kasutaja suhtes Lepingu tingimused, mis kehtisid Lepingu sõlmimise ajal.

2. TOOTED JA TELLIMUSED

2.1. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.
2.2. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.3. Tulenevalt E-poe süsteemist nähtub, kas E-poes kuvatavad tooted on laos olemas või mitte. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
2.4. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Teenuse osutaja Teenuse kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.5. Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.6. Tellimuse täitmine toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe lehe kaudu tellimuse ning tellimuse eest tasutud summa on laekunud Teenuse osutaja arveldusarvele.
2.7. Leping loetakse sõlmituks arvates hetkest, mil Teenuse kasutaja on tellimuse kinnitanud ja selle Teenuse osutajale edastanud (Lepingu jõustumine).
2.8. Teenuse osutajal on õigus tellimus tühistada ja Lepingust taganeda, kui Teenuse kasutaja poolt ei ole laekunud tellimuse eest ostusummat 3 päeva jooksul.

3. TASUMISVIISID, HINNAD JA MAKSUD

3.1. E-poest tellitud toodete eest on võimalik tasuda:
3.1.1. krediitkaardiga
3.1.2. internetipanga kaudu
3.1.3. PayPal maksesüsteemiga.

3.2. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.3. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.4. Juhul kui Teenuse kasutaja tellib E-poest tooteid ning tellimus tuleb tarnida väljapoole Eestit, st tegemist on rahvusvahelise tellimusega, võib tellitud tootele sihtpunkti jõudes lisanduda tolli- või muud maksud. Igasuguste võimalike lisamaksude tasumise kohustus on Teenuse kasutajal.

4. KOHALETOIMETAMINE

4.1. Peale Lepingu jõustumist komplekteerib Teenuse osutaja tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele
4.2. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Teenuse osutaja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teenuse kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5. LEPINGUST TAGANEMINE

5.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@globalsoccerstore.com. Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda.
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset Lepingu täitmist ning taganeja puhul on tegemist tarbijaga, siis toimub Lepingust taganemine vastavalt E-poe Lepingu peatükile „Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus”.
5.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. Teenuse kasutaja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6. TARBIJA 14-PÄEVANE LEPINGUST TAGANEMISÕIGUS

6.1. E-poes tarbijaga sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil toode on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. E-poes loetakse tarbijaks füüsilist isikut, kes on ostnud E-poest tooteid või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.
6.2. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade aadressile info@globalsoccerstore.com. Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number).
6.3. Tarbijast Teenuse kasutaja Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
6.4. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
6.5. Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva pärast lepingust taganemise teate saamist ja eeldusel, et Teenuse kasutaja on ostetud toote Teenuse osutajale tagastanud. Teenuse kasutaja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.6. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgnevate toodete puhul:
6.6.1. tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades;
6.6.2. avatud pakendiga, eemaldatud etiketiga või kasutustunnustega tooted.

6.7. Tellimuse tagastamine Teenuse osutajale Eestis on tasuta. Tagastades tellimust väljaspoolt Eestit tasub tagastuskulud Teenuse kasutaja.
6.8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Lepingu punktis 6.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

7. PRETENSIOONI ESITAMISE KORD

7.1. Teenuse osutaja poolt müüdud toodetele kehtib võlaõigusseaduse § 218 lg-s 2 sätestatud tarbija 2-aastane pretensiooni esitamise õigus.

7.2. Mõisted:
7.2.1. Ekspertiis – tootja või tootja volitatud partneri poolt teostatav ekspertiis tootel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
7.2.2. Sõltumatu ekspertiis – Teenuse kasutaja nõudmisel teostatav täiendav tasuline, sealhulgas tootja või tootja volitatud partneri poolt aktsepteeritud eksperdi või asjatundja sõltumatu ekspertiis juhul, kui Teenuse kasutaja ei ole tootja või tootja volitatud partneri poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

7.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima alates toote üleandmisest Teenuse kasutajale.
7.4. Pretensiooni esitamise aluseks on Teenuse osutaja poolt Teenuse kasutajale väljastatud arve.
7.5. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@globalsoccerstore.com eesti või inglise keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta. Pretensioonis tuleb märkida tellimuse number ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number) ja Teenuse osutaja poolt Teenuse kasutajale väljastatud arve koopia.

7.6. Teenuse osutaja ei vastuta järgnevate puuduste eest:
7.6.1. Puudused, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
7.6.2. Puuduste eest, mis on põhjustatud toote hooldusjuhendi eiramisest;
7.6.3. Puuduste eest, mis on põhjustatud toote kasutamisel selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes.

7.7. Teenuse kasutaja pretensioon ei kuulu rahuldamisele kui Teenuse osutaja tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud Teenuse kasutaja süül.
7.8.Teenuse osutaja on kohustatud eriarvamuste korral tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates toote Teenuse osutajale müümise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud Teenuse kasutaja süüst ja viimane ei nõustu sellega, siis on Teenuse kasutajal õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud Teenuse kasutaja süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab Teenuse kasutaja.
7.9. Kui Tarbijast Teenuse kasutaja esitab toote kohta pretensiooni pärast kuue kuu möödumist toote ostukuupäevast ja selgub, et toode on puuduseta, siis tekkinud kulud katab Teenuse kasutaja.
7.10. Kui pretensiooni aluseks oleval tootel tuvastatakse puudus, mis ei ole tingitud Teenuse kasutajast, siis toode asendatakse. Kui toote asendamine on võimatu, siis tagastatakse Teenuse kasutajale toote ostuhind.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1. Teenuse osutaja töötleb Teenuse kasutaja isikuandmeid müügilepingu täitmiseks ja ka meie õigustatud huvi alusel.
8.2. Isikuandmete töötlemisega seotud info on kirjeldatud Teenuse osutaja Privaatsuspoliitikas.

9. VASTUTUS JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

9.1. Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
9.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
9.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
9.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
9.5. E-poe Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning lähtuvalt E-poe Lepingus kokkulepitust.
9.6. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Eesti kohtus tulenevalt Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. KASUTAMISTINGIMUSED

10.1. Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Global Soccerstore OÜ e-poe lepingutingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.